Polityka Prywatności cateringu dietetycznego 

Catering dla Zdrowia / Zielono Mi Catering 

Wprowadzenie 

Dziękujemy za wybranie Zielono Mi Catering ! 

W naszym cateringu dietetycznym chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się  korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych  priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w  sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje  dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji,  udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie 

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten  temat. 

II 

Informacje na temat Polityki 

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny Catering dla Zdrowia / Zielono Mi Catering. 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym.  Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym  podstawą prawną ich wykorzystania.  

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub  dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane  osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej,  wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki. 

Celem niniejszej Polityki jest: 

zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla  których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy; 

wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się  radością korzystania z cateringu dietetycznego, 

wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność. 

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.  

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości  są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej  Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

III  

Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru 

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o  ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do  ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i  dostępu w naszym cateringu: 

prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez  nas danych osobowych; 

prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych  osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne; 

prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe  przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych; 

prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez  nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów  marketingowych; 

prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych  lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;  

IV 

Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe 

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób: 

Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering  dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak  imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego, 

Kiedy trwa realizacja zamówienia – jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe 

Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do  zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do  realizacji zamówienia. 

V  

Dane osobowe, które gromadzimy 

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i  wykorzystujemy:

Dane  

osobowe

Cel przetwarzaniaImię i nazwisko 

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,  dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach

Adres e-mail 

Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o  ewentualnych zmianach w zamówieniu, wysyłaniu ofert

Numer telefonu 

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy  cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu

Adres dostawy 

Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawęPodstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków  Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego 

VI  

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji  warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe.  Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w  dowolny sposób dysponować. 

Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot,  który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych. 

VII 

Zatrzymywanie i usuwanie danych 

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering  dietetyczny, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2  Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych,  zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz  wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. 

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do  Twojej identyfikacji. 

VIII 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki  techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie  jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych  Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc  przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których  przetwarzane są dane osobowe. 

IX  

Zmiany w Polityce Prywatności 

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. 

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób  wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach  powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. 

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień. 

Dane kontaktowe 

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących  niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza  „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres: 

Małgorzata Lewicka Catering dla Zdrowia, ul. Pomorska 50, 81-314 Gdynia 

Catering dla Zdrowia jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych  osobowych w ramach tej Polityki. 

Dziękujemy! 

 

Zespół Cateringu Zielono Mi / Cateringu dla Zdrowia