REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO 

Zielono Mi Catering 

§1 

WPROWADZENIE 

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonomicatering.pl (zwany dalej „Sprzedawca”) jest firma Małgorzata Lewicka Catering dla Zdrowia z siedzibą w Gdyni, kod 81-314 przy ulicy Pomorskiej 50, NIP 584 137 05 83 REGON 361777364 telefon: +48 508 17 64 69 poczta elektroniczna:  

kontakt@zielonomicatering.pl 

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za  pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i  postępowania reklamacyjnego.  

§2 

Definicje 

1. Sprzedawca – firma Małgorzata Lewicka Catering dla Zdrowia z siedzibą w Gdyni, kod 81-314, przy ulicy  Pomorskiej 50, NIP 584 137 09 83, REGON 361777364, telefon: +48 508 17 64 69 poczta elektroniczna:  kontakt@zielonomicatering.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych  Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy. 

2. Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny od 650 do 2 500 kcal  dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia). 

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający  zamówienie telefonicznie lub drogą formularza na stronie internetowej 

4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.zielonomicatering.pl 

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania  umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili  zawarcia umowy włącznie. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub  telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze  Sprzedawcą. 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za  pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu  – umowę o świadczenie. 

9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z  Umowy. 

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.  2014 poz. 827 ze zm.). 

12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany stronie głównej Serwisu Internetowego obejmujący  wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta  w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do  realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym  informowany. 

13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 

Postanowienia ogólne 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie.  

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do  przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty  Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to: 

Dane  

osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko 

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,  dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach

Adres e-mail 

Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o  ewentualnych zmianach w zamówieniu, wysyłanie ofert

Numer telefonu 

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy  cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu

Adres dostawy 

Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę


4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę  określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego  

5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami  brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.  

§4  Zamówienie Produktu 

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na  konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce Opis Programów i Zamów. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie  stanowi zmiany Regulaminu  

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:  

a. telefonicznie pod numerem +48 508 17 64 69 

b. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09 do 18, 

c. w soboty od godz. 10 do 14 , 

d. drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym  przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając  rodzaj diety, wariant diety oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient  podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane  osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III  niniejszego regulaminu 

5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania  zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego  potwierdzenie. Z chwilą wysłania wiadomości do Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.  

6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz  rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym  czasie dostawy Produktu.  

7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest  równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia. 

§5  

Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu 

1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne  przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej: Tabela 1 

Zmiana/Zamówienie  w:

Do godz.: 

Zostanie  

dostarczone/zmienione  w:

Zamówienie  

złożone po godz.

Zostanie  

dostarczone/zmienione  w:

Poniedziałek 

18:00 

Środę 

18:00 

Czwartek

Wtorek 

18:00 

Czwartek 

18:00 

Piątek

Środę 

18:00 

Piątek 

18:00 

Sobotę

Czwartek 

18:00 

Sobotę 

18:00 

Poniedziałek

Piątek 

18:00 

Poniedziałek 

18:00 

Poniedziałek

Sobotę 

18:00 

Poniedziałek 

18:00 

Wtorek

Niedzielę 

18:00 

Wtorek 

18:00 

Środę


2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie: 

Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta kontakt@zielonomicatering.pl lub sma’a na nr tel.  508 17 64 69 Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na  identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt) 

3. Godziny w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.  

4. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana  Produktu, adresu dostawy, rezygnacji. 

5. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą  i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących  przypadkach:  

a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;  b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;  

c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;  

d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  

7. Koszt dostawy Produktu na terenie miejscowości w Strefie I zaznaczonej na stronie głównej serwisu  Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu  internetowego. 

8. W przypadku realizacji zamówień w Strefie II, po uprzednim uzgodnieniu, jest doliczona opłata dodatkowa. 9. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren Strefy I i II ( po wcześniejszej akceptacji miejsca  dostawy przez Sprzedawcę ) koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w  przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny  niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.  

11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym  telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu  dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie  przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.  

12. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do  odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach  oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia  uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu  należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych  roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.  

13. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę  Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np.  związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi. 

14. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez  Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.  

15. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z  uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1. 

16. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty  różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1. 

§6 

Metody płatności 

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:  

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank o numerze:  92 1140 2004 0000 3802 8121 3828 

b. gotówkowe, w siedzibie firmy 

2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia  zamówienia, nie później niż 24 godzin przed terminem pierwszego dnia dostawy. 

3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, przesłania potwierdzenia  przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. 

§7 

Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu 

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym  mowa w art. 27 wymienionej ustawy.  

§8 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 12 godzin od  momentu dostawy. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku  reklamację należy złożyć do godz. 10.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje  rozpatruje Sprzedawca w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem  reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.  

2. Złożona reklamacja powinna zawierać: 

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy  oraz adres poczty elektronicznej). 

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego  dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji 

3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie  będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.  Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później  niż w ciągu 14 dni roboczych. 

§9 

Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności  przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych)  lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez  Sprzedawcę.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych  funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy  technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności 

Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.  

§10 

Prawa Konsumenta 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów:  

a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php b.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

c.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa  w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między  Konsumentem a Sprzedawcą.  

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,  korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do  której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem  infolinii konsumenckiej 800 007 707  

§11 

Dane Osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest  Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są  w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym. 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych  osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności  cateringu 

§12 

Prawa Autorskie 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego  poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do  Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych  przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje  wszystkie formy ich wyrażenia. 

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient  nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami  bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, 

odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy  Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa. 

§13 

Postanowienia Końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie  zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli  zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.  

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie  odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2020 roku.