REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO Zielono Mi Catering
§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonomicatering.pl (zwany dalej „Sprzedawca”) jest firma ZIELONO MI – Catering Małgorzata Lewicka z siedzibą w Gdyni kod 81-314 przy ulicy Pomorskiej 50, NIP 584 137 05 83; REGON 361777364 telefon: +48 508 17 64 69 poczta elektroniczna: kontakt@zielonomicatering.pl

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e- mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – ZIELONO MI – Catering Małgorzata Lewicka z siedzibą w Gdyni, kod 81-314, przy ulicy Pomorskiej 50, NIP 584 137 09 83, REGON 361777364, telefon: +48 508 17 64 69 poczta elektroniczna: kontakt@zielonomicatering.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

 2. Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny od 650 do 3500 kcal dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia).

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający zamówienie telefonicznie lub drogą formularza na stronie internetowej

 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zielonomicatering.pl

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub

  telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze

  Sprzedawcą.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za

  pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu

  – umowę o świadczenie.

 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży

  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z

  Umowy.

 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.

  2014 poz. 827 ze zm.).

12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany stronie głównej Serwisu Internetowego obejmujący

wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). §3

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane

osobowe

Imię i nazwisko Adres e-mail Numer telefonu Adres dostawy

Cel przetwarzania

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 1. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego

 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

  §4 Zamówienie Produktu

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce Opis Programów i Zamów.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

  1. telefonicznie pod numerem +48 508 17 64 69

  2. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09 do 18,

  3. w soboty od godz. 10 do 14 ,

  4. w niedzielę od 10 do 14,

  5. drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym

   przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając

  rodzaj diety, wariant diety oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu

 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą wysłania wiadomości do Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.

 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 8 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej: Tabela 1

Zmiana/Zamówienie w:

Do godz.:

Zostanie dostarczone/zmienione w:

Zamówienie złożone po godz.

Zostanie dostarczone/zmienione w:

Poniedziałek Wtorek Środę Czwartek Piątek Sobotę Niedzielę

18:00 Środę
18:00 Czwartek 18:00 Piątek
18:00 Sobotę 18:00 Poniedziałek 18:00 Poniedziałek 18:00 Wtorek

18:00 Czwartek 18:00 Piątek
18:00 Sobotę 18:00 Poniedziałek 18:00 Poniedziałek 18:00 Wtorek 18:00 Środę

 1. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta kontakt@zielonomicatering.pl lub sma’a na nr tel. 508 17 64 69 Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony produkt)

 2. Godziny w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.

 3. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana

  Produktu, adresu dostawy, rezygnacji.

 4. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-

  mailowym potwierdzeniu z jego strony.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących

  przypadkach:

  1. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

  2. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

  3. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

  4. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Koszt dostawy Produktu na terenie miejscowości w Strefie I zaznaczonej na stronie głównej serwisu Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego.

 7. W przypadku realizacji zamówień w Strefie II, po uprzednim uzgodnieniu, jest doliczona opłata dodatkowa.

 8. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren Strefy I i II ( po wcześniejszej akceptacji miejsca

  dostawy przez Sprzedawcę ) koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w

  przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny

  niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

 10. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym

  telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

 11. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 12. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

 1. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
  Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.

 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.

 3. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.

  §6 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank o numerze:

   05 1140 2004 0000 3302 7570 4778

  2. gotówkowe, w siedzibie firmy

 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia, nie później niż przed pierwszym dniem dostawy. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

  §7
  Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

  Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

  §8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 12 godzin od momentu dostawy. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 10.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy

   oraz adres poczty elektronicznej).

  2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego

   dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie

  będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

  §9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy

technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10
Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php b.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

  §11 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych

  osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności

  cateringu

  §12 Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami

bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2020 roku.